วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

โครงานถนนอาชีพ

โครงงานเรื่อง...ข้าวเหนียว หมูปิ้ง
จัดทำโดย
  เด็กหญิง มณฑกา โมราขาว เลขที่ 17
เด็กหญิง สุมินตรา ไกรสร เลขที่ 20
                                 เด็กชาย ธนวัฒน์ พรมแพร เลขที่ 11        
                           เด็กชาย วรุต น้อยทอง เลขที่ 2                               
                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                                                     ครูที่ปรึกษา
                              ครู ทองเหรียญ กลิ่นแย้ม
                                  ครู น้ำค้าง เคียงข้าง
                                      โรงเรียนบ้านวังอ้อ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
                                              บทคัดย่อ
ในยามเช้าที่เร่งรีบนั้น หลายคนเลือกที่จะรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้ง เป็นอาหารมื้อเช้า เพราะว่าทั้งสะดวก หาซื้อง่ายรับประทานงานไม่เสียเวลา ในข้าวเหนียวนั้นจะมี กลูเตน(Gluten) หรือไฟเบอร์เยอะกว่าข้าวขัดในโจ๊ก มีธาตูเหล็ก และกรดโฟลิกมีสรรพคุณในการสร้างเม็ดเลือด ทำให้เม็ดเลือดสมบูรณ์ นอกจากนี้ข้าวเหนียวยังอุดมไปด้วยวิตามินอี มีสรรพคุณ ช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบ ป้องกันปัญหาวุ้นนัยน์ตาเสื่อมอีกด้วย 
                                              กิตติกรรมประกาศ
ดิฉันขอขอบคุณเว็บไชต์ต่างๆและผู้ปกครองช่วยแนะนำในการทำข้าวเหนียวหมูปิ้ง และขอขอบพระคุณครูที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำเรื่องการทำข้าวเหนียวหมูปิ้ง


คำนำ
โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานในการทำโครงงานในรายวิชาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อเรื่อง ข้าวเหนียว หมูปิ้ง
คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

                                                                                                                                 
                                                                                                                 
กิตติกรรมประกาศ                                                                                   
คำนำ                                                                                                                                                                                   
สารบัญ                                                                                                  
บทที่1     บทนำ                                                                                      1
                ที่มาและความสำคัญของโครงงาน                                                  1                                                      
               วัตถุประสงค์                                                                            1
                สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า                                                          1
บทที่2      เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                       2
บทที่3      อุปกรณ์และวิธีการศึกษาค้นคว้า                                                       4
              อุปกรณ์และวัตถุที่ใช้ในการศึกษา                                                      5
              วิธีการศึกษา                                                                              5
บทที่4     ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา                                                6
บทที่5    สรุปผลการศึกษา                                                                          7
            ประโยชน์ที่ได้รับ                                                                          7
           ข้อเสนอแนะ                                                                                8
           บรรณานุกรม                                                                               9

บทที่ 1
บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
    กลุ่มข้าพเจ้าได้สนใจในเรื่องการทำข้าวเหนียวหมูปิ้งและเครปเย็นเพราะข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นอาหารที่หาซื้อง่ายรับประทานง่าย สะดวก ไม่เสียเวลา ในข้าวเหนียวนั้นจะมี กลูเตน(Gluten) หรือไฟเบอร์เยอะกว่าข้าวขัดในโจ๊ก มีธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกมีสรรพคุณในการสร้างเม็ดเลือด ทำให้เม็ดเลือดสมบูรณ์ นอกจากนี้ข้าวเหนียวยังอุดมไปด้วยวิตามินอี มีสรรพคุณ ช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบ ป้องกันปัญหาวุ้นนัยน์ตาเสื่อมอีกด้วย กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ทำโครงงานข้าวเหนียวหมูปิ้งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อได้เรียนรู้การทำงานเรื่องข้าวเหนียวหมูปิ้ง
2.เพื่อฝึกความสามัคคีในกลุ่ม
3.นำข้อมูลส่งอาจารย์ผู้สอน
4.เพื่อฝึกการทำงาน
สมมติฐานการศึกษา
หวังว่าจะได้ประโยชน์จาการทำโครงงาน เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

บทที่ 2
การศึกษาเอกสารอ้างอิง
              ข้าวเหนียว        Glutinous rice
              ชื่อวิทยาศาสตร์     Oryza sativa var glutinosa
ข้าวเหนียว  เป็นข้าวที่มีลักษณะเด่นคือการติดกันเหมือนกาวของเมล็ดข้าวที่สุกแล้ว ปลูกมากทางภาคอีสานของประเทศไทยและ ประเทศลาว
ข้าวเหนียวมี 2 สี คือ สีขาวและสีดำ(คนเหนือเรียกว่า"ข้าวก่ำ") แต่ข้าวเหนียวดำจะมีสารอาหาร ที่เป็นประโยชน์มากกว่าข้าวเหนียวขาว สารอาหารที่ว่า คือ โอพีซี"(OPC)มีสรรพคุณช่วยชะลอการแก่ก่อนวัย และความเสื่อม ถอยของร่างกาย โดยสารโอพีซีที่พบในข้าวเหนียวดำ เป็นสารชนิดเดียวกับสารสกัดที่ได้ จากองุ่นดำองุ่นแดง เปลือกสน
บทที่ 3
วิธีการดำเนินโครงงาน
ตารางปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน  12-20 มกราคม 2560

สัปดาห์ที่
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สถานที่ทำกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1
12 มกราคม 2560
-  เลือกหัวข้อการทำโครงงานและ
นำเสนอครู พร้อมทั้งเหตุผลในการทำ
นำเสนอครูพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล
ห้องเรียน ห้องการงานอาชีพ
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
2
15 มกราคม 2560
-  ทำรายงานเพื่อขอเบิกอุปกรณ์
            ส่วนค่าใช้จ่าย เก็บคนละ  200 บาท
            และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ห้องเรียน  ห้องการงานอาชีพ
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
3
17 มกราคม 2560
-  เขียนรายงานโครงงานจัดทำรูปเล่มและทำป้ายโฆษณา  
ห้องเรียน  ห้องการงานอาชีพ
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
4
    19     มกราคม 2560
-เตรียมงานเพื่อนำเสนองาน
ห้องเรียน  ห้องการงานอาชีพ
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
5
20 มกราคม 2560
-  ลงมือปฏิบัติงาน
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 ลานธรรมอาคารมัธยม
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
วัสดุ
เนื้อหมู  2 กิโลกรัม 
ซีอิ้วดำ 1/2-1 ชต. 
น้ำตาลปิ้บ 1/2 ถ้วย
 น้ำมันหอย นิดหน่อย 
ซีอิ้วขาวเห็ดหอม 2-3 ชต 
กระเทียม รากผักชี พริกไทย 2ชต.  
ผสมกันเสร็จชิมดูก่อนว่ารสออกมาแบบไหน ถ้าชอบหวานชอบเค็มก็เต็มเพิ่มลงไป
ข้าวเหนียว 2 กิโลกรัม
อุปกรณ์
1.มีด                        2.เขียง
3.ไม้เสียบลูกชิ้น           4.ถ้วย
5.เตาย่าง                   6.จาน
7.หวดนึ่งข้าวเหนียว       8.หม้อนึ่งข้าวเหนียว 
วิธีการศึกษา
ล้างหมูให้สะอาดแล้วแล่ อย่าบางมากคลุกเคล้ากับส่วนผสมแล้ว แช่ในตู้เย็นสัก 1-2 วันค่อยนำออกมาเสียบไม้ปิ้ง
หรือเจ้าของสูตรเดิมเขาเสียบไม้ไว้เลยแล้วแช่ฟิต 3 วัน ค่อยเอาออกมาปิ้ง แช่ฟิตจะทำให้หมูนุ่มมาก ๆ
เวลาปิ้งน้ำปรุงที่เหลืออย่าทิ้งนำน้ำกะทิมาผสม ตอนปิ้งก็ใช้น้ำปรุงนี้ทาลงไปที่หมูกำลังปิ้งเพื่อให้หยดลงไปถ่านกำลังร้อน ๆ จะได้มีควันหอม ๆ รมหมูด้วย
นำข้าวเหนียว มาทำความสะอาด ฝุ่นผงต่างๆ ออกไปให้สะอาด จากนั้นนำมาซาวน้ำให้สะอาด แล้วแช่น้ำพักไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง ถ้าข้าวเหนียวเก่า จะต้องแช่น้ำนานกว่านั้นเมื่อแช่น้ำข้าวเหนียวได้ 2 ชม.แล้ว จากนั้นให้เทน้ำออก แล้วล้างน้ำให้สะอาด และสะเด็ดน้ำออกจากนั้นนำหวดนึ่งข้าวเหนียว ช่วงล่างมาแช่น้ำให้เปียก แล้วนำข้าวเหนียว ที่สะเด็ดน้ำออกแล้ว ใส่ลงไปในหวดนึ่งข้าวเหนียวจากนั้นตั้งหม้อนึ่งข้าวเหนียวใส่น้ำลงไป ใช้ไฟแรงๆ แล้วรอให้น้ำเดือดพล่าน จากนั้นจึงนำหวดนึ่งข้าวเหนียว ที่ใส่ข้าวเหนียวไว้แล้ว วางลงไปด้านบนจากนั้นนำฝาหม้อ มาปิดด้านบนข้าวเหนียว แล้วนึ่งข้าวเหนียวไป ใช้เวลานึ่งประมาณ 20 นาที แล้วจากนั้นนำหวดนึ่งข้าวเหนียว มากลับด้านข้าวเหนียว จากข้างล่างกลับขึ้นไปด้านบน แล้วนึ่งต่อไปอีกประมาณ 10 นาทีเมื่อนึ่งข้าวเหนียวครบ 30 นาทีแล้ว ข้าวเหนียวนึ่งจะสุกพอดี จากนั้นตักข้าวเหนียวนึ่ง ใส่กระติบใส่ข้าวเหนียวไว้ แล้วปิดฝาไว้ ข้าวเหนียวนึ่งจะได้ไม่แห้ง
ผลจากการศึกษา
1.  ค้นคว้าข้อมูลประโยชน์ของเหนียว หมูปิ้ง
2.  ค้นหาข้อมูลวิธีทำข้าวเหนียว หมูปิ้ง
บทที่ 4
ผลการศึกษา
1. ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำข้าวเหนียว หมูปิ้ง
2. สามารถหารายได้เป็นอาชีพเสริมได้
บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
การทำ โครงงานข้าวเหนียวหมูปิ้งทำให้สมาชิกได้นำเสนอผลงาน โดยขายให้เพื่อนระดับมัธยมศึกษา และคุณครู ได้ชมผลงาน เล่าผลงานให้เพื่อนๆและครูฟัง และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและได้ฝึกประสบการณ์หลายอย่าง และได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่คาด
ประโยชน์ที่รับจากโครงงาน
1.ได้ศึกษาและทำข้าวเหนียว หมูปิ้ง
2.ได้รู้จักการทำข้าวเหนียว หมูปิ้ง
3.ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
ควรทำข้าวเหนียวหมูปิ้งทานเอง เพราะเป็นอาหารที่ทำได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
บัญชีรายรับ-รายจ่าย

รายรับ
รายจ่าย

ว/ด/ป
ลำดับที่

รายการ
จำนวนเงิน

ว/ด/ป
ลำดับที่

รายการ

จำนวน
ราคา
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
12/01/60
1
รับเงินจากเพื่อนคนละ
200บาท
800
12/01/60
1
2
3
4
5
6
7
ข้าวเหนียว
หมู
ไม้เสียบ
ผักชี
กระเทียม
รสดี
ถุงร้อน
2กิโลกรัม
2กิโลกรัม
50ไม้
5ต้น
10กลีบ
1ห่อ
100ใบ
60
240
10
10
10
12
36
60
240
10
10
10
12
36
บรรณานุกรม

1 ความคิดเห็น: